Novosti i promjene u poreznim zakonima u 2021. godini

Novosti i promjene u poreznim zakonima u 2021. godini

Piše: Monika Petrovečki

U članku se daje sažet prikaz promjena (peti krug porezne reforme) koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine (Nar. nov., br. 138/20.).


Zakon o porezu na dohodak


Smanjuju se stope poreza na dohodak:

 • dohodak od nesamostalnog rada (plaća) – s 24% na 20% (do 30.000 kn / mj.), s 36% na 30% (iznad 30.000 kn / mj.)
 • godišnji porez na dohodak – s 24% na 20% (do 360.000 kn), s 36% na 30% (iznad 360.000 kn)
 • dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga – s 36% na 30%

Smanjuju se stope poreza na dohodak s 12% na 10%:

 • dohodak od najma / zakupa
 • dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku
 • dohodak od kapitala po osnovi kamata
 • dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Smanjuju se stope poreza na dohodak s 24% na 20%:

 • drugi dohodak
 • dohodak od imovinskih prava
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava
 • dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

Navedene nove stope poreza na dohodak potrebno je primijeniti pri isplati primitaka od 01. siječnja 2021. godine.

Trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac podmiruje radnicima koji ostvaruju primitke od nesamostalnog rada u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja, ne smatra se plaćom.

U slučaju ovjeravanja Ugovora o najmu / zakupu kod javnog bilježnika, porezni obveznik (najmodavac / zakupnik) od 1. siječnja 2021. godine nema obvezu prijave ostvarivanja dohotka nadležnoj ispostavi Porezne uprave, već to umjesto njega ima obvezu prijaviti javni bilježnik.

Ukida se oporezivanje poreznih obveznika stopom od 24 % koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do 12.500,00 kn, čime se ujednačava godišnji obračun poreza na dohodak za sve porezne obveznike.

Propisano je uvećanje porezne stope s 54 % na 60 % po osnovi utvrđivanja poreza na dohodak od drugog dohotka za razliku vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.


Zakon o porezu na dobit

Porezni obveznici koji od 1. siječnja 2021. godine ostvaruju prihode do 7,5 mil kn plaćat će porez na dobit po stopi od 10 %. Smanjenje se odnosi i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Poduzetnici koji u 2020. godini ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobit za 2021. godinu (u Obrascu PD za 2020.) primijeniti stopu od 10 %.

Smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, s 12 % na 10 %. Nova niža stopa primjenjuju se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.


Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7,5 mil kn na 15 mil kn. Svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 mil kn, mogu, ako to žele, od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV temeljem naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga (Zahtjev je potrebno predati u Poreznu upravu najkasnije do 20. siječnja 2021. godine).

Zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, uređuje se mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu na gotovo isti način kako je to sada uređeno (čl. 71. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona – Nar. nov., br. 45/19. – 114/20.).


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Od 01. siječnja 2021. godine QR kod obvezni je dio sadržaja računa za kojeg je izvršen postupak fiskalizacije.

Pravila za određivanje svote do koje može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije i visine blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika bit će određena Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.


Autor: Monika Petrovečki, ovl. rač., PETROVEČKI konzalting d.o.o., Rač. – knjig. obrt Monika Petrovečki


Promjena veličine fonta
Kontrast